Ruska dača logo
 

Limuzine – splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA VOZIL

 

Uvodna določila

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo pogoje, pravila in način delovanja, obveznosti in odgovornosti pravnih ter fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev najema vozil, sklepanju pogodb za storitve. Na osnovi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu.

Izvajalec

Izvajalec storitev je družba Ruska dača d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje, ki organizira prevoze oseb po veljavnih predpisih, ki urejajo to področje. Izvajalec ne opravlja prevozov mladoletnih oseb (brez spremstva ali pooblastila skrbnika).

Naročnik

Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve iz ponudbe izvajalca. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Izvajalec ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.

Storitev najema

Vozila so namenjena, opremljena in pripravljena za posebne in slavnostne dogodke. Najem vozila je možen samo z voznikom, pri vozilu Rolls Royce Phantom 6 pa tudi s spremljevalcem. Vozila vozijo samo vozniki izvajalca. Največje število potnikov je odvisno od modela vozila in je navedeno v opisu. Naročnik mora upoštevati določila glede največjega števila potnikov.

Najem ni možen, če gre za ozko cesto, prekratko obračališče, makadam, preveliko strmino, sneg ipd.

Vsi potniki v vozilu so zavarovani. Naročnik ali potniki voznika ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji od predpisane ali k drugim prekrškom.

V vozilu so izjemoma dovoljeni hišni ljubljenčki pod posebnimi pogoji in doplačilom 50 EUR. Če je v vozilu prostor, je prevoz prtljage brezplačen. V vozila se ne prinaša hrane in pijače. Kajenje in pitje alkohola v vozilu ni dovoljeno. V primeru kršitve je naročnik dolžan kriti stroške notranjega čiščenja vozila.

Če zaradi višje sile na dan dogodka najeto vozilo ni na razpolago, izvajalec naročniku ponudi drugo vozilo, o čemer izvajalec naročnika čim prej obvesti. Naročnik ima v tem primeru možnost odstopa od dogovora. V tem primeru izvajalec brezobrestno vrne vplačano varščino oz. zneska za najem, brez kakršnihkoli drugih obveznosti.

Naročnik je odgovoren za preverjanje in potrditev točnosti datumov, časa in vseh naslovov, ki so relevantni za izvedbo storitve.

Izvajalec si prizadeva za spoštovanje rokov, ne sprejema pa odgovornosti za zamude zaradi kakršnihkoli nepredvidenih izrednih prometnih razmer ali zastojev, za omejitve v zvezi z dostopnostjo za vozila na katerikoli lokaciji in podobnih okoliščin, na katere ne more vplivati.

V primeru nastanka kakršnekoli notranje ali zunanje škode na vozilu, ki jo povzroči naročnik, njegovi gostje ali katerakoli druga oseba, povezana z naročnikovim dogodkom, je zanjo in za stroške popravila v celoti odgovoren naročnik. Voznik in spremljevalec si pridržujeta pravico, da prekineta rezervacijo, če naročnik ali potniki povzročajo prekomerno zamudo, so neurejeni ali so po mnenju voznika neprimerni za potovanje.

Rezervacija in plačilo

Naročnik storitev najema vozila naroči pisno ali ustno osebno, po telefonu, po pošti, po internetu, neposredno na prodajnem mestu, s čimer se strinja s temi splošnimi pogoji. Potnika lahko na enak način na potovanje prijavi tudi druga oseba (naročnik).

Rezervacija je zavezujoča, naročnik pa lahko od nje odstopi le v skladu z določili teh splošnih pogojev. Ob rezervaciji se naročniku zaračuna varščina v višini 20% vrednosti naročila. Ob rezervaciji naročnik za primere povzročene škode na in v vozilu izvajalcu preda podatke kreditne kartice. Vozila in datumi so lahko ustno rezervirani največ 3 dni. S plačano varščino in po prejemu podatkov o kreditni kartici je rezervacija dokončno potrjena. Varščine se ne vrača v primeru, če naročnik odpovedal storitev. Preostali znesek naročila mora biti v celoti plačan najkasneje en teden pred najemom. Če naročnik v tem roku ne plača cene celotnega naročila, se šteje, da je odpovedal storitev. Za dan plačila se šteje dan, ko izvajalec prejme plačilo na svoj transakcijski račun.

Cene veljajo od izhodišča ob obvoznici na Viču v Ljubljani in do vrnitve nazaj na isto mesto.

Odpoved rezervacije

Naročnik lahko odpove rezervacijo le s pisnim obvestilom izvajalcu. V tem primeru izvajalec zadrži plačilo oziroma zahteva plačilo v odstotku cene storitve glede na to, koliko časa pred začetkom izvedbe storitve je prejel naročnikovo odpoved, in sicer po naslednji lestvici:

Čas do začetka izvedbe storitve Odstotek cene storitve
1 dan 100%
3dni 75%
1 teden 50%
2 tedna vračilo plačila v celoti

Če izvajalec odstopi od dogovora med izvajanje storitve zaradi kršitev na strani naročnika (neprimerno vedenje potnikov, povzročanje škode v in na vozilu s strani naročnika ali drugih oseb povezanih z naročnikom…), naročniku ni dolžan povrniti plačila za storitev najema.

Poslovna skrivnost

Izvajalec bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih dogovorov o izvedbi storitev obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

Varovanje osebnih podatkov

Naročnik pooblašča izvajalca ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki izvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke naročnikov/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Pritožbe naročnikov/potnikov

Naročnik/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja storitev. Pritožbo poda pisno na naslov sedeža družbe najkasneje v 15 dneh od opravljene storitve. Izvajalec se mora na pritožbo potnika odzvati v 14-tih dneh po njenem prejemu.

Veljavnost in spremembe splošnih pogojev

Ti splošni pogoji in navodila veljajo od dneva objave na spletni strani /www.ruska-daca.si/limuzine. Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb kateregakoli dela splošnih pogojev in navodil brez predhodnega ali naknadnega obvestila. Spremenjeni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani.

Ob vikendih dobrodošli v kavarni in ob sobotah na rednih vodenih ogledih

Kavarna Ruska dača je do 23. julija odprta vsako soboto in nedeljo med 10.00 in 18.00. Prisrčno dobrodošli v okolju, kjer se objemajo zgodovina, kultura in kulinarika.
Vsako soboto ob 11.00 pa vas prijazno vabimo tudi na vodene oglede vile Ruska dača. Po predhodnem naročilu pa tudi po dogovoru.